SÜMERBANK PERSONELİ VAKFI 

 
 

BÖLÜM: I 

KURULUŞ 

 

Madde 1- Sümerbank Memur ve Müstahdemleri Yardım derneğine izafeten: 
 

            Sümerbank Eğitim Müdürü ve Dernek Başkanı Z.Nihat Özel, Sümerbank Ankara Satış Mağazası Müdürü Dernek 2.Başkanı İsmet   Aksüt, Sümerbank Genel Sekreteri ve Dernek İdare Heyeti Üyesi Muzaffer Batum, Sümerbank Genel Müdürlük Müşaviri ve İdare Heyeti Üyesi Mithat Özer, Sümerbank Personel Müdürü ve Dernek İdare Heyeti Üyesi Mahmut Bedii Menteş, Sümerbank Satınalma Şubesi Müdür Muavini ve Dernek İdare Heyeti Üyesi Necati Biricik, Sümerbank Mithatpaşa Mağazası Müdürü ve Dernek İdare Heyeti Üyesi Tanfer Özen, Türk Medeni Kanununun 23 ve müteakip ile takip kuralları adı SÜMERBANK MEMURLARI YARDIMLAŞMA VAKFI adı ile bir vakıf kurmuşlardır. 
 

BÖLÜM: II 

 
 

VAKFIN ADI VE MERKEZİ 

Madde 2- Vakfın adı SÜMERBANK PERSONELİ VAKFI olup, aşağıdaki maddelerde kısaca (Vakıf), aidatını muntazaman ücretli üyeliğini devam ettirenler (Üye) olarak anılacaktır. 

 
 

            Vakfın merkezi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 19 Demirtepe / ANKARA adresindedir. 

 
 

BÖLÜM: III 

KONU VE AMAÇ 

 
 

Madde 3- Vakıf, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş olup gayeleri;  

 
 

a)     Emekli veya Malul olan ile vefat eden üyelerin menfaattarlarına çıkarılan yönetmelikler  çerçevesinde  yardım yapmak, 

 
 

b)     Üyelerin mesken, taşıt, doğal afet, öğrenim vb. genel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kredi açmak, 

 
 

c)      Üyelerin; evlenme, çocuklarının tahsil masrafları ve diğer zaruri ihtiyaç harcamalarını karşılamak amacıyla  emeklilik ve vefat yardımı fonlarından ikrazda bulunmak. 

 
 

d)       Üyelerin ve ailelerinin dinlenmelerini sağlamak ve sosyal ilişkilerini güçlendirmek amacıyla ; gayrimenkul satın almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, dinlenme tesisleri ile anlaşmak, dinlenme evi, temsilcilik veya şubeler açmak, 

 
 

e)     Çıkarılan çevrede sağlık ve eğitim yardımları yapmak, sosyal amaçlı faaliyetlerde bulunmak. 

 
 

 
 

 BÖLÜM: IV 

 
 

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

 
 

Madde 4- 

a)   01.01.2002 kadar üye kaydedilmiş olup, vakıf senedinde belirtilen nedenlerle üyelikleri sona ermemiş olanlar vakıf üyesidirler. 

 
 

b) 01.01.2002 tarihi itibariyle üye olmamakla birlikte, bu tarihten önce  Sümer Holding A.Ş bünyesinde en az 5 yıl çalışmış olanlar, emekliye ayrılmış veya hala Sümer Holding A.Ş veya başka kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan memur veya sözleşmeli personel, Sümerbank Personeli Vakfı aidat yönetmeline göre dışında belirlenen giriş aidatını ödemekle birlikte, yıllık aidatlarını da muntazaman ödeyenler vakıf üyesidirler. 

 
 

 
 

c) Çalışmakta iken emekliye ayrılan üyeler ile fiilen emekli olmadığı halde  emekli statüsüne geçmek isteyen üyeler, üyeliklerini devam ettirebilirler. 

 
 

d)   Yazılı, yazılı olarak talep etmeleri halinde vakıf üyeliğinden ayrılabilirler. Bu şekilde ayrılan üyeler hakkında 30.madde hükümleri uygulanır. 

 
 

e) Vakıf senedi ve bu senede göre düzenlenen yönetmelik hükümlerine dayanılarak, genel kurulca ihracına karar verilenlerin üyelikleri sona erer. 

 
 

f) Aidatını ait olduğu yıl içerisinde  yazılı  ikazlara rağmen ödememekte ısrar eden üyelerin, üyelikleri Genel Kurulca sona erdirilir. 

g) Üyeliğine son verilenlerin, vakfa olan borçları muaccel olur ve alacaklarından mahsup edilir. Bakiye borç kaldığı takdirde, herhangi bir ihtara ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın kanuni ve idari yollarla tahsil edilir. Üyeliği ihraç suretiyle sona erenlere, 30.uncu madde hükümleri uygulanır. 

h) Üyenin vefatı halinde üyeliği sona erer. 

 
 

Madde 5- Üyenin, üyelik hakları sınırlanamaz, başkasına devir olunamaz. Bu husustaki her türlü akit ve taahhütler hükümsüzdür. Üyenin vefatı halinde vakıf üyeliği son bulur. 

     Üyelerin vakıf organlarında temsili, vakıf hizmetlerinden yararlandırılma şekli, diğer hak, menfaat ve sorumlulukları, vakıf senedi ve çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir. 

 
 

BÖLÜM: V 

VAKFIN ORGANLARI 

Madde 6- Vakfın organları: 

A-                             Genel Kurul 

B-                              Yönetim Kurulu 

C-                             Denetleme Kurulu 

D-                             Onur Kurulu 

 
 

A-GENEL KURUL 

 
 

Madde 7- Genel kurul, vakfın en yetkili organı olup, üyelerce bu senet hükümlerine göre seçilen delegelerden oluşur. Vakfın organlarında görevli olan üyeler, görev aldıkları organın ibra işleminde oy kullanmanın dışında, bütün delegelik hak ve yetkilerine sahip olarak genel kurula katılırlar. 

 
 

 
 

Madde 8 - Genel kurulun yetki ve görevleri şunlardır;  

 
 

a)   Vakfın faaliyet raporunu, bilanço ve gelir tablosunu karara bağlamak, 

 
 

b) Denetleme Kurulu raporunu karara bağlamak. 

 
 

c) Yönetim ve denetleme kurullarını ibra etmek. 

 
 

d) Vakıf Senedinin tadiline, Vakfın fesih ve tasfiyesine karar vermek. 

 
 

e) Yönetim, denetim ve onur kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek. 

 
 

f) Yönetim kurulunun      hazırlayacağı bilgileri tetkik etmek ve karara bağlamak. 

 
 

g) Gayrimenkul alım, satım ve inşası için karar almak. 

 
 

h) Holdinglere, anonim ve limited şirketlere iştirak konusunda karar almak. 

 
 

ı) Üyelerin ihracını öngören onur kurulu raporlarını karara bağlamak. 

 
 

j) Vakıf senedinde kendisine  verilen diğer diğerlerini ifa etmek ve yetkileri kullanmak. 

 
 

 
 

Madde 9- Genel kurul her yıl Mayıs ayı içerisinde olağan  olarak toplanır. Delege seçimi dört yılda bir yapılır. 

 
 

Madde 10- Genel kurul: 

a)     Yönetim kurulunun kararı, 

b)     Denetleme kurulunun yazılı isteği, 

c)      Delegelerin 2 / 3'ünün yazılı isteği, 

d)     Vakıf kaynak 1 / 10'unun yazılı isteği, 

 
 

Üzerine, yönetim kurulunun davetiyle, olağanüstü toplanır. b, c ve d fıkralarındaki istekler, doğrudan doğruya yönetim kuruluna iletilir ve adı geçen kurul, genel kurulu en geç bir ay  içerisinde toplantıya çağırmak zorundadır. 

Madde 11- Yönetim Kurulu: 

a)     Olağan genel kurul için hazırlayacağı bir önceki yıl çalışma raporunu, bilançoyu ve gelir tablosunu, 

b) Olağanüstü genel kurulun toplantı gerekçesini, 

c) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının gün, saat, yer ve gündemini, toplantıdan en az on beş gün önce delegelere duyurur. 

Madde 12- Genel Kurul toplantılarının gündemi ile tarihi, yeri, saati, toplantı tarihinden  en az onbeş gün evvel günlük gazetelerden ikisinde ilan edilir. 

Madde 13- Genel kurul toplantılarının yapılabilmesi için salt çoğunluğun hazır bulunması şarttır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı, iki gün sonra aynı yer ve saatte yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. 

 
 

Ancak, vakıf senedinin tadiline, Gayrimenkullerin satışına veya vakfın feshi ve tasfiyesine karar verilebilmesi için, gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, delegelerin ¾ 'ününün hazır bulunması ve toplantıya katılanların ¾'ünün karar almış olması şarttır. 

Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır. Delegeler diğerlerinin yerine, vekâleten de olsa oy kullanamaz. 

Madde 14- Delegeler tespit edilen gün ve saatte ilan edilen yerde toplanarak genel kurulu teşkil ederler. 

Toplantı, vakfın yönetim kurulu başkanı veya vekili tarafından açılarak, genel kurula başkanlık etmek üzere delegeler arasından bir başkan, bir başkan vekili, iki kâtip seçilmek suretiyle başkanlık divanı teşkil olunur. 

Başkanlık divanı seçimleri açık oylama ile yapılır. En çok oy alanlar divanı teşkil ederler. Oylarda eşitlik halinde kura çekilir. 

Madde 15- Başkanlık divanı: 

a)     Toplantıya ait formalitelerin Vakıf Senedi hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadı inceler. 

b)     13.madde de belirtilen orandaki delege sayısının mevcut olup olmadığının tespitini teminen, toplantıya katılan delegelerin yoklamasını yapar. 

c)      Çoğunluğun mevcut ve formalitelerin hazır tamam olduğunun anlaşılması halinde keyfiyet hazır  olanlara bildirilerek, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilir. 

d)     Genel Kurulca yapılcak seçimleri tasnif ve sonuçlarını ilan eder. 

e)     Genel kurulda, gündem maddeleri sırasıyla görüşülür. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanının teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin önerisi ile; vakıf Üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. 

Görüşmeler ve alınan kararlar tutanağa geçirilir. Tutanak başkanlık divanı tarafından imzalanarak, bir nüshası yönetim kuruluna verilir. Genel Kurulca alınan kararlar yönetim kurulunca üyelere duyurulur. 

            B-YÖNETİM KURULU 

Madde 16- Vakfın her türlü işlemleri, yönetim kurulu tarafından yürütür. Yönetim Kurulu Üyeleri, vakıf senedi ile vakıflar kanununda ve ilgili diğer kanunlarda  yer alan hükümlerin, yönetim kurulu üyelerine verdiği görevleri yapmakla yükümlü ve aksine davranışlarından dolayı aynı hükümlere göre sorumludurlar. 

Madde 17 - Yönetim kurulu, 5 (beş) üyeden teşekkül eder. Kurul üyeleri genel kurulca Ankara'da ikamet eden ve vakıflar kanununda belirlenen şartları taşıyan üyeler arasından seçilir. Aynı sayıda yedek üye seçimi de yapılır. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, yönetim kurulunca, yedek üyeler, oy sırasına göre davet edilir. 

Seçilen asıl ve daha sonra da yedek yönetim kurulu üyelerinin, herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları ve dolayısıyla yönetim kurulun toplanamaması halinde ,  kalan süreyi tamamlamak üzere yerlerine yenilerinin  seçilmesini teminen, genel kurul, onur kurulu tarafından, en kısa sürede toplantıya çağrılır. 

            Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından  başkan, ikinci başkan, sekreter ve muhasip üye seçer. 

            Yönetim kurulunun görev süresi iki yıldır. Süresini dolduran üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Üst üste mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayan veya görev süresi esnasında  belediye hudutları dışında bir yere ikametgâhını nakleden görevi sona erer. Yerine, süresinin tamalamak üzere en çok oy alandan başlamak üzere yedeği göreve davet olunur. 

Madde 18 - Yönetim kurulu Üyeleri, genel kurulca gizli oyla tespit edilir. Asıl ve yedek üye seçimleri ayrı ayrı yapılmaz. En çok oy alandan başlamak üzere ilk 5'i asıl üye, daha sonra gelen 5'i yedek üye olurlar. Oylarda eşitlik halinde kura çekilir. 

Madde 19- Yönetim kurulu, ayda en az bir defa toplanır. Toplantının geçerli olabilmesi için, çoğunluğun hazır bulunması  şarttır. Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Toplantı tutanakları, toplantıya katılanlar tarafından imzalanarak noterlikçe onaylanmış karar defterine kayıt edilir. 

Kararlara muhalif kalan üyeler, muhalefet şerhlerini, gerekçeli olarak , bir gün içinde tutanağa yazar ve imza ederler. 

Madde 20- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri. 

         a)  Yönetim kurulu, vakfın mallarını, gelirlerini ve her türlü işlemlerini yönetir. Bunlarla ilgilifonlar kurar ve gerekli harcamaları yapar. 

         b)  Personek kadrosunu tespit eder, personel alma, çıkarma, terfi ve ücret işlem tespitlerini yapar.  

        c)  Vakfı, yargı organları ile idari makamlarda gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. 

       Yönetim Kurulu kararlarına dayanarak Vakıf yükümlülük altına  sokan sözleşmeler, başkan veya başkan vekili ile Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından müştereken imzalanır. Bunların dışında  kalan işlerin yürütülmesinde vakıf namına yetkii olacaklar, Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.  

d) Her takvim yılı sonunda, vakfın bilançosunu ve Yönetim Kurulunun çalışmalarını açıklayan  raporunu düzenler. Bir sonraki yılla ilgili olarak hazırlayacağı çalışma programında; Vakıf kaynaklarının kullanılması ile alakalı teklif, proje ve mali plasmanlara yer vererek, genel kurulun bilgisine sunar. 

e)  Büro personeline gerektiğinde, satın alma ve sarf yetkisi verebilir. 

f)  Gerek eğitim ve sağlık hizmetleri, gerekse diğer konularda yönetmelikler hazırlar ve Genel Kurulun onayına sunar. 

g) Vakfın servetini arttırmak amacı ile kendi bünyesinde iktisadi işletmeler ve şirketler kurabilir. Devlet tahvil ve bonoları alabilir. Sigorta acenteliği ve sair  acentelikler ile ithalat, ihracat ve ticari mümessillik, komisyon işleri yapabilir. 

h)  Gerektiğinde borçlanabilir. Gayrimenkulleri kiraya verebilir veya kiralayabilir. 

i)  Vakfın üyelerinin  3.madde gereğince mesken edinebilmesi amacıyla  hazırlanacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde   üyelerce kurulacak yapı kooperatiflerine veya münferiden üyelere mesken kredisi verilebilir. 

j) Üyelerin dinlenme, eğitim, sağlık, hizmet ,eğitim ve  ihtiyaçlarını karşılamak  gayesiyle kamp, dinlenme ve huzurevi, hastane ve sağlık kuruluşları, kreş çocuk yuvası ve lokaller veya vakıf evleri açabilir. İşletme faaliyetlerini yürütebilir. Temsilcilik ve şubeler açabilir. 

k)  Üyelere 3.madde gereğince krediler açabilir ve nevilerine göre kredi limitlerini tespit edebilir.