Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

SÜMERBANK PERSONELİ VAKFI

 

BÖLÜM: I

KURULUŞ

 

Madde 1- Sümerbank Memur ve Müstahdemleri Yardım derneğine izafeten:

 

            Sümerbank Eğitim Müdürü ve Dernek Başkanı Z.Nihat Özel, Sümerbank Ankara Satış Mağazası Müdürü Dernek 2.Başkanı İsmet   Aksüt, Sümerbank Genel Sekreteri ve Dernek İdare Heyeti Üyesi Muzaffer Batum, Sümerbank Genel Müdürlük Müşaviri ve İdare Heyeti Üyesi Mithat Özer, Sümerbank Personel Müdürü ve Dernek İdare Heyeti Üyesi Mahmut Bedii Menteş, Sümerbank Satınalma Şubesi Müdür Muavini ve Dernek İdare Heyeti Üyesi Necati Biricik, Sümerbank Mithatpaşa Mağazası Müdürü ve Dernek İdare Heyeti Üyesi Tanfer Özen, Türk Medeni Kanununun 23 ve müteakip ile takip kuralları adı SÜMERBANK MEMURLARI YARDIMLAŞMA VAKFI adı ile bir vakıf kurmuşlardır.

 

 

 

BÖLÜM: II

 

VAKFIN ADI VE MERKEZİ

Madde 2- Vakfın adı SÜMERBANK PERSONELİ VAKFI olup, aşağıdaki maddelerde kısaca (Vakıf), aidatını muntazaman ücretli üyeliğini devam ettirenler (Üye) olarak anılacaktır.

 

            Vakfın merkezi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 19 Demirtepe / ANKARA adresindedir.

 

BÖLÜM: III

KONU VE AMAÇ

 

Madde 3- Vakıf, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş olup gayeleri; 

 

a)     Emekli veya Malul olan ile vefat eden üyelerin menfaattarlarına çıkarılan yönetmelikler  çerçevesinde  yardım yapmak,

 

b)     Üyelerin mesken, taşıt, doğal afet, öğrenim vb. genel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kredi açmak,

 

c)      Üyelerin; evlenme, çocuklarının tahsil masrafları ve diğer zaruri ihtiyaç harcamalarını karşılamak amacıyla  emeklilik ve vefat yardımı fonlarından ikrazda bulunmak.

 

d)       Üyelerin ve ailelerinin dinlenmelerini sağlamak ve sosyal ilişkilerini güçlendirmek amacıyla ; gayrimenkul satın almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, dinlenme tesisleri ile anlaşmak, dinlenme evi, temsilcilik veya şubeler açmak,

 

e)     Çıkarılan çevrede sağlık ve eğitim yardımları yapmak, sosyal amaçlı faaliyetlerde bulunmak.

 

 

 BÖLÜM: IV

 

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Madde 4-

a)   01.01.2002 kadar üye kaydedilmiş olup, vakıf senedinde belirtilen nedenlerle üyelikleri sona ermemiş olanlar vakıf üyesidirler.

 

b) 01.01.2002 tarihi itibariyle üye olmamakla birlikte, bu tarihten önce  Sümer Holding A.Ş bünyesinde en az 5 yıl çalışmış olanlar, emekliye ayrılmış veya hala Sümer Holding A.Ş veya başka kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan memur veya sözleşmeli personel, Sümerbank Personeli Vakfı aidat yönetmeline göre dışında belirlenen giriş aidatını ödemekle birlikte, yıllık aidatlarını da muntazaman ödeyenler vakıf üyesidirler.

 

 

c) Çalışmakta iken emekliye ayrılan üyeler ile fiilen emekli olmadığı halde  emekli statüsüne geçmek isteyen üyeler, üyeliklerini devam ettirebilirler.

 

d)   Yazılı, yazılı olarak talep etmeleri halinde vakıf üyeliğinden ayrılabilirler. Bu şekilde ayrılan üyeler hakkında 30.madde hükümleri uygulanır.

 

e) Vakıf senedi ve bu senede göre düzenlenen yönetmelik hükümlerine dayanılarak, genel kurulca ihracına karar verilenlerin üyelikleri sona erer.

 

f) Aidatını ait olduğu yıl içerisinde  yazılı  ikazlara rağmen ödememekte ısrar eden üyelerin, üyelikleri Genel Kurulca sona erdirilir.

g) Üyeliğine son verilenlerin, vakfa olan borçları muaccel olur ve alacaklarından mahsup edilir. Bakiye borç kaldığı takdirde, herhangi bir ihtara ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın kanuni ve idari yollarla tahsil edilir. Üyeliği ihraç suretiyle sona erenlere, 30.uncu madde hükümleri uygulanır.

h) Üyenin vefatı halinde üyeliği sona erer.

 

Madde 5- Üyenin, üyelik hakları sınırlanamaz, başkasına devir olunamaz. Bu husustaki her türlü akit ve taahhütler hükümsüzdür. Üyenin vefatı halinde vakıf üyeliği son bulur.

     Üyelerin vakıf organlarında temsili, vakıf hizmetlerinden yararlandırılma şekli, diğer hak, menfaat ve sorumlulukları, vakıf senedi ve çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir.

 

BÖLÜM: V

VAKFIN ORGANLARI

Madde 6- Vakfın organları:

A-                             Genel Kurul

B-                              Yönetim Kurulu

C-                             Denetleme Kurulu

D-                             Onur Kurulu

 

A-GENEL KURUL

 

Madde 7- Genel kurul, vakfın en yetkili organı olup, üyelerce bu senet hükümlerine göre seçilen delegelerden oluşur. Vakfın organlarında görevli olan üyeler, görev aldıkları organın ibra işleminde oy kullanmanın dışında, bütün delegelik hak ve yetkilerine sahip olarak genel kurula katılırlar.

 

 

Madde 8 - Genel kurulun yetki ve görevleri şunlardır; 

 

a)   Vakfın faaliyet raporunu, bilanço ve gelir tablosunu karara bağlamak,

 

b) Denetleme Kurulu raporunu karara bağlamak.

 

c) Yönetim ve denetleme kurullarını ibra etmek.

 

d) Vakıf Senedinin tadiline, Vakfın fesih ve tasfiyesine karar vermek.

 

e) Yönetim, denetim ve onur kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek.

 

f) Yönetim kurulunun      hazırlayacağı bilgileri tetkik etmek ve karara bağlamak.

 

g) Gayrimenkul alım, satım ve inşası için karar almak.

 

h) Holdinglere, anonim ve limited şirketlere iştirak konusunda karar almak.

 

ı) Üyelerin ihracını öngören onur kurulu raporlarını karara bağlamak.

 

j) Vakıf senedinde kendisine  verilen diğer diğerlerini ifa etmek ve yetkileri kullanmak.

 

 

Madde 9- Genel kurul her yıl Mayıs ayı içerisinde olağan  olarak toplanır. Delege seçimi dört yılda bir yapılır.

 

Madde 10- Genel kurul:

a)     Yönetim kurulunun kararı,

b)     Denetleme kurulunun yazılı isteği,

c)      Delegelerin 2 / 3'ünün yazılı isteği,

d)     Vakıf kaynak 1 / 10'unun yazılı isteği,

 

Üzerine, yönetim kurulunun davetiyle, olağanüstü toplanır. b, c ve d fıkralarındaki istekler, doğrudan doğruya yönetim kuruluna iletilir ve adı geçen kurul, genel kurulu en geç bir ay  içerisinde toplantıya çağırmak zorundadır.

Madde 11- Yönetim Kurulu:

a)     Olağan genel kurul için hazırlayacağı bir önceki yıl çalışma raporunu, bilançoyu ve gelir tablosunu,

b) Olağanüstü genel kurulun toplantı gerekçesini,

c) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının gün, saat, yer ve gündemini, toplantıdan en az on beş gün önce delegelere duyurur.

Madde 12- Genel Kurul toplantılarının gündemi ile tarihi, yeri, saati, toplantı tarihinden  en az onbeş gün evvel günlük gazetelerden ikisinde ilan edilir.

Madde 13- Genel kurul toplantılarının yapılabilmesi için salt çoğunluğun hazır bulunması şarttır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı, iki gün sonra aynı yer ve saatte yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

 

Ancak, vakıf senedinin tadiline, Gayrimenkullerin satışına veya vakfın feshi ve tasfiyesine karar verilebilmesi için, gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, delegelerin ¾ 'ününün hazır bulunması ve toplantıya katılanların ¾'ünün karar almış olması şarttır.

Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır. Delegeler diğerlerinin yerine, vekâleten de olsa oy kullanamaz.

Madde 14- Delegeler tespit edilen gün ve saatte ilan edilen yerde toplanarak genel kurulu teşkil ederler.

Toplantı, vakfın yönetim kurulu başkanı veya vekili tarafından açılarak, genel kurula başkanlık etmek üzere delegeler arasından bir başkan, bir başkan vekili, iki kâtip seçilmek suretiyle başkanlık divanı teşkil olunur.

Başkanlık divanı seçimleri açık oylama ile yapılır. En çok oy alanlar divanı teşkil ederler. Oylarda eşitlik halinde kura çekilir.

Madde 15- Başkanlık divanı:

a)     Toplantıya ait formalitelerin Vakıf Senedi hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadı inceler.

b)     13.madde de belirtilen orandaki delege sayısının mevcut olup olmadığının tespitini teminen, toplantıya katılan delegelerin yoklamasını yapar.

c)      Çoğunluğun mevcut ve formalitelerin hazır tamam olduğunun anlaşılması halinde keyfiyet hazır  olanlara bildirilerek, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilir.

d)     Genel Kurulca yapılcak seçimleri tasnif ve sonuçlarını ilan eder.

e)     Genel kurulda, gündem maddeleri sırasıyla görüşülür. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanının teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin önerisi ile; vakıf Üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Görüşmeler ve alınan kararlar tutanağa geçirilir. Tutanak başkanlık divanı tarafından imzalanarak, bir nüshası yönetim kuruluna verilir. Genel Kurulca alınan kararlar yönetim kurulunca üyelere duyurulur.

            B-YÖNETİM KURULU

Madde 16- Vakfın her türlü işlemleri, yönetim kurulu tarafından yürütür. Yönetim Kurulu Üyeleri, vakıf senedi ile vakıflar kanununda ve ilgili diğer kanunlarda  yer alan hükümlerin, yönetim kurulu üyelerine verdiği görevleri yapmakla yükümlü ve aksine davranışlarından dolayı aynı hükümlere göre sorumludurlar.

Madde 17 - Yönetim kurulu, 5 (beş) üyeden teşekkül eder. Kurul üyeleri genel kurulca Ankara'da ikamet eden ve vakıflar kanununda belirlenen şartları taşıyan üyeler arasından seçilir. Aynı sayıda yedek üye seçimi de yapılır. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, yönetim kurulunca, yedek üyeler, oy sırasına göre davet edilir.

Seçilen asıl ve daha sonra da yedek yönetim kurulu üyelerinin, herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları ve dolayısıyla yönetim kurulun toplanamaması halinde ,  kalan süreyi tamamlamak üzere yerlerine yenilerinin  seçilmesini teminen, genel kurul, onur kurulu tarafından, en kısa sürede toplantıya çağrılır.

            Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından  başkan, ikinci başkan, sekreter ve muhasip üye seçer.

            Yönetim kurulunun görev süresi iki yıldır. Süresini dolduran üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Üst üste mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayan veya görev süresi esnasında  belediye hudutları dışında bir yere ikametgâhını nakleden görevi sona erer. Yerine, süresinin tamalamak üzere en çok oy alandan başlamak üzere yedeği göreve davet olunur.

Madde 18 - Yönetim kurulu Üyeleri, genel kurulca gizli oyla tespit edilir. Asıl ve yedek üye seçimleri ayrı ayrı yapılmaz. En çok oy alandan başlamak üzere ilk 5'i asıl üye, daha sonra gelen 5'i yedek üye olurlar. Oylarda eşitlik halinde kura çekilir.

Madde 19- Yönetim kurulu, ayda en az bir defa toplanır. Toplantının geçerli olabilmesi için, çoğunluğun hazır bulunması  şarttır. Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Toplantı tutanakları, toplantıya katılanlar tarafından imzalanarak noterlikçe onaylanmış karar defterine kayıt edilir.

Kararlara muhalif kalan üyeler, muhalefet şerhlerini, gerekçeli olarak , bir gün içinde tutanağa yazar ve imza ederler.

Madde 20- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri.

         a)  Yönetim kurulu, vakfın mallarını, gelirlerini ve her türlü işlemlerini yönetir. Bunlarla ilgilifonlar kurar ve gerekli harcamaları yapar.

         b)  Personek kadrosunu tespit eder, personel alma, çıkarma, terfi ve ücret işlem tespitlerini yapar. 

        c)  Vakfı, yargı organları ile idari makamlarda gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder.

       Yönetim Kurulu kararlarına dayanarak Vakıf yükümlülük altına  sokan sözleşmeler, başkan veya başkan vekili ile Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından müştereken imzalanır. Bunların dışında  kalan işlerin yürütülmesinde vakıf namına yetkii olacaklar, Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur. 

d) Her takvim yılı sonunda, vakfın bilançosunu ve Yönetim Kurulunun çalışmalarını açıklayan  raporunu düzenler. Bir sonraki yılla ilgili olarak hazırlayacağı çalışma programında; Vakıf kaynaklarının kullanılması ile alakalı teklif, proje ve mali plasmanlara yer vererek, genel kurulun bilgisine sunar.

e)  Büro personeline gerektiğinde, satın alma ve sarf yetkisi verebilir.

f)  Gerek eğitim ve sağlık hizmetleri, gerekse diğer konularda yönetmelikler hazırlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

g) Vakfın servetini arttırmak amacı ile kendi bünyesinde iktisadi işletmeler ve şirketler kurabilir. Devlet tahvil ve bonoları alabilir. Sigorta acenteliği ve sair  acentelikler ile ithalat, ihracat ve ticari mümessillik, komisyon işleri yapabilir.

h)  Gerektiğinde borçlanabilir. Gayrimenkulleri kiraya verebilir veya kiralayabilir.

i)  Vakfın üyelerinin  3.madde gereğince mesken edinebilmesi amacıyla  hazırlanacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde   üyelerce kurulacak yapı kooperatiflerine veya münferiden üyelere mesken kredisi verilebilir.

j) Üyelerin dinlenme, eğitim, sağlık, hizmet ,eğitim ve  ihtiyaçlarını karşılamak  gayesiyle kamp, ​​dinlenme ve huzurevi, hastane ve sağlık kuruluşları, kreş çocuk yuvası ve lokaller veya vakıf evleri açabilir. İşletme faaliyetlerini yürütebilir. Temsilcilik ve şubeler açabilir.

k)  Üyelere 3.madde gereğince krediler açabilir ve nevilerine göre kredi limitlerini tespit edebilir.

l)   Deprem, sel felaketi gibi doğal afetler ile yangın, trafik kazası ve benzer sıkıntılara düçar olan üyelere, ilgili yönetmelikte belirlenecek  esaslar dahilinde yardımda bulunabilir.

m)  Vakfın mali durumunu, Vakıflar Genel Müdürlüğündeki siciline tescil ettirir.

n)  Vakıf senedinde belirtilen sebeplerden dolayı üyenin  Vakıftan çıkarılması işlemlerini yürütür.

     o)  Her türlü know-how (teknik beceri), patent, vs haklar satın alır, satar, kiraya verir veya kiralar.

     p)  Yurtiçi ve yurtdışındaki kişi, Vakıf,   kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım alabilir.

          r) Gayesi doğrultusunda yayın faaliyetlerinde bulunur. Kongre, Konferans, seminer, kurs ve sergiler ile üyeler arasında sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla toplu yemekler düzenler.

          s) Üyelerin vakıf hizmetlerinden yararlandırılma şekli, hak menfaat ve sorumlulukları ile ilgili yönetmelikleri hazırlar ve ve Gnel Kurulun onayına sunar.

          t) Üye aidatlarını ve yeni girecek üyelerin giriş aidatlarını belirler.

          C-DENETLEME KURULU

Madde 21- Genel Kurulca, üyeler arasından, iki yıl süre ile üç asıl üç yedek üye gizli oyla seçilerek Denetleme Kurulu teşkil edilir. Asıl ve yedek üye seçimleri ayrı ayrı yapılmaz, en çok oy alandan başlamak üzere ilk üçü asıl üye, daha sonra gelen üçü ise yedek üye olurlar. Oylarda eşitlik halinde kura çekilir.

Kurul, üyeleri arasından birini başkan seçer ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulunun yeniden seçimine gidilmesi halinde, Denetleme Kurulunun görevi de sona erer ve bu kurul için de, Yönetim Kurulu ile birlikte seçim yapılır. 

Denetçiler, istedikleri taktirde, bilgi edinmek gayesiyle Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilirler. Oy kullanamazlar.

Denetleme kurulu, normal denetleme faaliyetleri dışında, her yıl, bilanço çıktıktan sonra; Vakfın işlemleri, mali durumu ve diğer önemli hususlar hakkında bir rapor düzenlemekle yükümlüdür. 

Denetçiler, Vakıf Senedi ile ilgili kanunlarda belirtilen görevleri yapmakla yükümlü ve aksine davranışlardan dolayı aynı hükümlere göre sorumludurlar.

          D-ONUR KURULU 

Madde 22- Genel kurulca, gizli oyla vakıf üyeleri arasından, dört yıl süre ile, üç asıl ve üç yedek üye seçilerek, Onur Kurulu teşkil edilir. Asıl ve yedek üye seçimleri ayrı ayrı yapılmaz, en çok oy alandan başlamak üzere ilk üçü asıl üye, daha sonra gelen üçü ise yedek üye olurlar. Oylarda eşitlik halinde kura çekilir. Kurul üyeleri, aralarından birini başkan seçerler ve kararlarını oy çokluğu ile alırlar. 

Madde 23-Onur Kurulunun görevleri şunlardır:

a)Üyelerden; Vakıf Senedi hükümlerini yerine getirmeyenlerle mallarına ve tesislerine zarar verenler, Vakfı zarara uğratanlar hakkında karar almak.

b)Yönetim Kurulunca yazılı olarak bildirilen Onur Kurulunun görevi dahilindeki konuları üç ay içerisinde karara bağlamak ve gerekçeli kararını Yönetim Kuruluna vermek.

c)Vakıf Senedi ile verilen diğer görevleri yapmak.

Madde 24- Onur Kurulu, kararlarını Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.Yönetim Kurulu bu kararları ilgiliye en geç 15 gün içerisinde tebliğ eder. Hakkında karar alınan üye, kendisine yapılan tebligata karşı, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Onur Kuruluna itiraz edebilir, itiraz üzerine verilen karar, ihraç kararları hariç, kesindir. İhraç kararları Yönetim Kurulunca Genel Kurula arz edilir. 

Onur Kurulu, üyelere, ilgili yönetmelikle belirtilen fiilerden dolayı aşağıdaki cezaları verebilir.

1-Uyarma

2-Kusur bildirme,

3-Süreli veya süresiz, kurduğu veya kuracağı tesislerden, kredilerden yararlanmayı önleme, 

4-İhraç,

Bölüm:VI

SEÇİM SİSTEMİ VE DELEGE ADEDİNİN TESPİTİ

Madde 25-

a) Üyeler delege seçilme hakkına sahiptirler. İl seçim üniteleri üye sayısına göre belirlenir.

Üye sayısı,

10'dan az olan illerdeki üyeler, Vakıf merkezinin bulunduğu Ankara ili seçim ünite bünyesinde delege seçimine iştirak ederler.

10'dan 75'e kadar olan ünitelerde 1 asıl 2 yedek,

76'dan 150'ye kadar olan ünitelerde 2 asıl 3 yedek,

151'den 300 e kadar olan ünitelerde 3 asıl 4 yedek, 

301 ve üzeri olan ünitelerde 15 asıl 20 yedek, delege seçilir.

b) Delegeler dört yıl için seçilir. Seçildikleri üniteden başka bir seçim ünitesine intikal eden, istifa eden veya mazereti olan delegelerle çeşitli nedenlerle eksilen asıl delegelerin yerine, Genel Kurula, oy sırasına göre, yedekleri katılır. Boşalan asıl delege sayısının yedek delegelerce karşılanamaması halinde, yalnızca bu seçim ünitesi için seçim kurulunca, son delege seçimi sonuçları esas alınarak ve en çok oy alandan başlanmak suretiyle asıl ve yedek delegeler tespit edilir. Delegeler, görevlerini bizzat yaparlar. 

Genel Kurula katılan delegelerin, yol, konaklama ve yemek giderleri Vakıf tarafından karşılanır. 

Her delege, seçildiği seçim ünitesinde, vakıf yönetim kurulunca kendisine tevdi edilen görevleri belirtilen sürede yerine getirmekle yükümlüdür. 

Madde 26- Üyelerin Türkiye genelindeki illere yayılmış olması, bu illerde Vakfın temsilcilik ve şubelerinin bulunmaması nedeniyle ve üyelerin azami katılımının sağlanması amacıyla delege seçimi, posta yoluyla, mektup kullanılarak, vakıf merkezine gönderilmek suretiyle, gizli oy usulü ile yapılır. Üyeler Vakıf merkezine elden teslim etmek suretiyle de oylarını kullanabilirler.

SeçiKurulunun çalışmalarına ve seçime ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Seçilen asıl ve yedek delegelere gerekli keyfiyet, Seçim Kurulunca yazı ile tebliğ edilir. 

Madde 27- Onur Kurulu, aynı zamanda Vakfın Seçim Kuruludur.

BÖLÜM:VII

VAKFIN VARLIĞI VE GELİRLERİ -

VAKIFÇA YAPILACAK ÖDEMELER

Madde 28-Vakfın varlığı, her takvim yılı sonu itibariyle düzenlenen bilançolarda gösterilir.

Madde 29- Vakfın gelirleri şunlardır;

a) Yeni girecek üyelerden alınacak giriş aidatı ile üyelerden alınacak yıllık aidat.

b)Vakıf mal varlığının işletilmesinden, tertip edilecek müsamere, balo, gezi, piyango ve müsabakalardan ve buna benzer sosyal etkinliklerden elde edilen gelirler, dinlenme evine devamlı gelen misafirlerden alınan masraf katılım payları, alınan bağışlar, vasiyetler yolu ile intikal eden imkanlar, Vakıf işletmelerinden, şirketlerinden ve İştiraklerinden sağlanan gelirler.

c) Diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler.

Madde 30- Üyenin fiilen emekli olmadan, emekli statüsüne geçmek istemesi halinde emeklilik yardımı, %1 masraf karşılığı kesilmek suretiyle kendisine ödenir. 

Diğer yandan üyelerin, vakıf üyeliğinden ayrılmak istemeleri halinde, varsa emeklilik yardımı ile vefat yardımı tutarlarından, %1 masraf karşılığı kesilmek suretiyle, kendilerine ödenir ve üyelikleri sona erer.

BÖLÜM VIII 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 31- Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri ile Vakıf personeli, görevlerini ifa ederken; üyelerin ve ailelerinin özel durumları hakkında öğrendikleri hususları, yetkili merciler dışında, kimseye açıklayamazlar. 

Madde 32-Üyeler, Vakıf Senedi hükümlerine göre kendilerine verilecek yardımların, ölümleri halinde kimlere ödeceğine dair, kendi el yazıları ile hazırladıkları beyannameleri vakfa verebilirler ve bunları değiştirebilirler.

Beyanname vermeden vefat edenlerin hakları, veraset ilamındaki kanuni varislerine ödenir. Beyannamede gösterilen menfaattarların, üyeden önce vefatı halinde, durum aynıdır.

Beyannameler, zarfa konulup kapatılır ve üzeri usulüne uygun olarak imza edildikten sonra Vakfa gönderilir. Beyannameleri havi zarflar vakıfça muhafaza edilir.

Madde 33- Üyeler, talep edilen bilgileri ve belgeleri vakfa vermek zorundadır.

Madde 34- İlgililerine usulünce tebliğ edildiği halde, tebliğ tarihinden itibaren beş yıl içerisinde talep edilmeyen haklar düşer ve Vakfa gelir olaark kaydedilir. 

Madde 35- Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin, mahkeme tarafından onanması şarttır.

Madde 36-Vakıf süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 37-Vakfın feshine karar verilmesi halinde, mameleki, üyeler tarafından aynı gaye ile kurulmuş bir vakıf veya dernek varsa o vakfa veya derneğe, yoksa Türk Eğitim Vakfına devredilir.

Madde 38- Vakıf Senedi ve yapılacak değişiklikler, gerekli tasdik ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Bu Vakıf Senedinde Ankara 41. Noterliğinin 08.06.2016 tarih 16585 No'lu yevmiye ile yapılan değişiklikler ve Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016-300 Esas, 2016-524 Sayılı Kararı ile 22.12.2016 tarihinde kabul edilmiştir.